Hiển thị kết quả duy nhất

Tượng Phật A Di Đà là hình tượng được thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Đức Phật A Di Đà cũng chiếm vị thế rất quan trọng trong Phật Giáo Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về hình ảnh Đức Phật A Di Đà, hãy tham khảo bài viết sau.

Tượng Phật A Di Đà bằng đá tự nhiên
Tượng A Di Đà bằng đá tự nhiên kích thước cao lên đến 10m

Sự tích Phật A Di Đà

Về lịch sử tu Nhân và chứng quả của Đức Phật A Di Đà ở kiếp trước rất nhiều. Nhưng đặc trưng ta có thể kể đến như sau:

Sự tích Phật A Di Đà theo kinh điển Phật Giáo

Theo Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kiếp trước Đức Phật A Di Đà là con của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe. Nên thành Phật, hiệu là A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc.

Theo Kinh Quán Phật Tam – Muội – Hải

Đời quá khứ Ngài làm Thầy tu trong chùa. Lại rất chăm lòng kính lễ quán tưởng tướng lông mày trắng của Đức Phật Không Vương. Nên được thọ ký Phật hiệu là A Di Đà.

Theo Kinh Bi Hoa

Hằng hà sa kiếp trước, Đức Phật A Di Đà chính là Vua Chuyển Luân tên là Vô Tránh Niệm. Ngài có một quan Đại thần thân cận rất giàu lòng tín ngưỡng tên là Bảo Hải. Một hôm Vua nghe có Đức Phật Bảo Tạng đến thuyết pháp ở gần bên thành. Nhà vua cùng Đại thần của mình đến nghe và rất hài lòng.

Từ đó, Vua thỉnh Phật vào Vương cung cúng dường trọn ba tháng để cầu phúc báu. Đức Phật khuyên Vua nên phát Bồ đề tâm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đó Đức Phật Bảo Tạng liền phóng hào quang sáng ngời, soi khắp thế giới của như Phật mười phương.

Lúc này, đại thần Bảo Hải tâu với Vua rằng: “Nay Bệ hạ nhờ oai thần của Phật, được thấy các thể giới, vậy Bệ Hạ muốn cầu lấy thế giới nào?”. Vua quỳ gối chắp tay phát lời đại nguyện. Vua xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ và nhân dân của Ngài đều được trang nghiêm, thanh tịnh. Do đó, sau Ngài thành Phật và hiệu là A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc.

Lịch sử Phật A Di Đà theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Từ thời quá khứ xa xưa có một nước tên là Diệu Hỷ. Đứng đầu là vua Nguyệt Thượng Luận và hoàng hậu Thù Thắng Diệu Nhân. Hoàng hậu có sinh được ba người con là Nhật Nguyệt Minh (con lớn), Kiều Thi Ca (có thứ hai) và Nhật Đế Chúng (con út).

Thời bấy giờ, Đức Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai giáng sinh cứu hộ chúng sanh. Khi nghe tin này, Hoàng tử Kiều Thi Ca rời bỏ cung vàng tìm đến Phật và xin xuất gia. Ngài được Phật chấp nhận cho tu hành và ban cho hiệu là Pháp Tạng. Đứng trước Đức Phật Như Lai ngài Pháp Tạng đã phát 48 lời nguyện để độ mười phương chúng sanh. Nếu lời nguyện không viên mãn thì Ngài nguyện không thành Phật và sau cùng Ngài đã trở thành Phật A Di Đà.

48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà

Như đã nói như trên, Phật A Di Đà đã phát 48 lời nguyện để độ và giải cứu chúng sanh. Nếu lời nguyện không thành, Ngài nguyện không thành Phật. Không thể kể hết 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhưng nếu là một Phật tử tu hành thì ta có thể thấy lời nguyện thứ 18 và 19 là quan trong hơn cả. Ngài nguyện như sau:

Lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà

“ Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn về cõi nước tôi, niệm đến 10 niệm. Nếu không được vãng sanh thì tôi không ở ngôi Chánh giác ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch hoặc là hủy báng Chánh pháp”. Theo các bậc cao nhân, đây là lời nguyện quan trọng nhất. Điều này nói rõ về công đức danh hiệu Phật, toàn bộ Phật pháp đỉnh điểm cao nhất truy về một câu. Chính là câu “Nam mô A di đà Phật”. Cho nên có thể nói người niệm Nam mô A Di Đà Phật đã bao gồm niệm tất cả chư Phật Như Lai, chư Bồ tát, tất cả kinh gồm giáo hạ, thiền tông, mật tông.

Thật dễ dàng khi tất cả một quy về một câu niềm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Vậy tại sao người niệm Phật rất nhiều nhưng nghiệp chướng sao vẫn không thể tiêu? Điều này là vì người niệm Phật chỉ ở ngoài miệng, trong tâm lại không. Lòng vẫn còn phân biệt phải trái, ta người, tham sân si mạn. Nên không thể tương ứng với Phật, niệm Phật trong tâm phải có Phật. Miệng gọi là xưng, niệm ở trong tâm, trong tâm phải có Phật mới gọi là niệm Phật.  Nếu trong lòng không có Phật thì nghiệp chướng không thể tiêu trừ. Vậy cho nên, muốn tai qua, nạn khỏi, về cõi Cực Lạc khi niệm trong tâm phải thật sự có Phật.

Lời nguyện thứ 19 của Đức Phật A Di Đà

“ Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyên sanh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thì tôi không ở ngôi Chánh giác”. Có thể hiểu khi Phật tử có thói quen thường xuyên niệm Phật một cách thành tâm, trong tâm có Phật thật sự thì khi sắp về cõi âm, nhớ về Phật. Niệm danh hiệu “Nam mô A di đà Phật” thì sẽ về cõi Tây Phương Cực Lạc – cõi của Phật.

Hình ảnh Đức Phật A Di Đà 

Hình ảnh Đức Phật A Di Đà phổ biến và đặc trưng nhất với 2 hình dạng đó là tượng Phật A Di Đà đứng và Tượng Phật A Di Đà ngồi.

Tượng Phật A Di Đà ngồi

Tượng Phật A Di Đà ngồi kiết già trên đài hoa sen, miệng Ngài thoáng hiện một nụ cười hiền từ với ánh mắt nhìn xuống. Ngài mặc áo choàng để lộ phần giữa ngực có ấn thập. Tay Phật A Di Đà được đặt ngay ngắn trên đùi, hai bàn tay có thể trong tư thế vô úy thủ ấn, thiền định ấn thủ, hiệp chưởng ấn thủ, trang luận, ấn thủ ban phước hoặc trì bình thủ ấn…. Hình ảnh tượng Phật A Di Đà ngồi tương tự tượng Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tượng Phật A Di Đà đứng

Tượng Phật A Di Đà đứng trên hoa sen lơ lững trên hư không. Bên dưới là bể cả với sóng nước chập chồng. Mắt Đức Phật A Di Đà nhìn xuống, tay trái bắt ấn cam lộ và đưa lên ngang vai, tay mặt duỗi xuống như sẵn sàng chờ đợi cứu vớt những chúng sanh đang đắm chìm trong bể khổ. Trong phật giáo giải thích, tay mặt Phật đưa lên biểu thị tứ thánh gồm Thanh Văn, duyên giác, Bồ tát, Phật. Còn tay mặt duỗi xuống biểu thị lục phàm gồm thiên, nhơn, a tu la, súc sanh, ngạ quỉ, địa ngục. Nghĩa là ngài sẵn sàng tiếp độ lục phàm đưa lên quả vị tứ thánh.

Tượng Phật A Di Đà đứng
Hình ảnh Đức Phật A Di Đà đứng trên hoa sen

Ý nghĩa tượng Phật A Di Đà

Phật A Di Đà được biết đến với 48 lời nguyện lớn trước khi trở thành Phật của Ngài. Ngài hiện thân với sự an lành, sự tốt đẹp, giúp con người thoát khỏi khốn khổ, cùng cực của cuộc sống. Vì vậy khi thờ phụng Đức Phật A Di Đà, giúp dẫn dắt con người tránh xa những điều xấu, điều ác.

Ngoài ra, nhìn thấy hình ảnh Đức Phật A Di Đà, trong tâm chính bản thân con người ta sẽ có Phật, nhớ đến những điều Ngài dạy. Đó là sáu chữ “tham – sân – si – mạn – nghi – ác kiến”, luôn hướng ta đến điều thiện lành.

Tượng Phật A Di Đà hào quang
Tượng A Di Đà phóng quang (hào quang)

Như ta có biết đến Phật A Di Đà là vị phật lớn trong Phật giáo. Người là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc – đại diện cho những giá trị tốt đẹp của quá khứ. Đây chính là yếu tố khi thờ phụng tượng A Di Đà giúp con người chúng ta nhìn lại quá khứ. Để chúng ta có thể sửa chửa sai lầm nếu có và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể tự giác ngộ và tránh được nỗi buồn, khổ đau trong cuộc sống.

Đức Phật A Di Đà cũng chính là hiện thân của sự an lành, tốt đẹp. Thờ tượng A Di Đà để cầu mong sự an bình, sức khỏe, tai qua nạn khỏi.

Khi con người ta tránh xa những điều đó, thấu hiểu được chân lý. Đức Phật sẽ dẫn dắt ta tự giác ngộ, sống một cuộc sống thanh tịnh, yên bình. Hướng về một tương lai tốt, một cuộc sống thanh tịnh, yên vui, an lành và hạnh phúc.

Cách thỉnh tượng Phật A Di Đà như thế nào là hợp lý?

Tùy vào nơi ta muốn đặt tượng A Di Đà mà lựa chon việc thỉnh Ngài về thờ phụng cho đúng và chính xác nhất.

Thỉnh tượng Phật A Di Đà để thờ ở chùa

Trước hết ta cần xác định tượng A Di Đà đặt trong chánh điện hay đặt ngoài trời. Nếu đặt trong chánh điện thì ta có thể lựa chọn tượng có kích thước dao động từ 1.5m – 2.5m hoặc cũng có thể lớn hơn nếu chùa có chánh điện lớn. Ta có thể chọn tượng A Di Đà từ những chất liệu thông dụng ví như: Tượng A Di Đà bằng gỗ, tượng Phật A Di Đà composite hay tượng A Di Đà bằng đồng. Đặc biệt, tượng Phật A Di Đà bằng đá là ưu việt hơn cả và được ưa chuộng nhất. Hãy cùng xem lý do vì sao nên chọn tượng A Di Đà bằng đá bên dưới.

Tượng Phật A Di Đà đẹp nhất
Tượng Phật A Di Đà đẹp nhất là tượng phải hài hòa, có hồn

Đối với tượng Đức A Di Đà đặt ngoài trời, ta có thể lựa chọn tượng với kích thước lớn hơn. Có thể lên đến năm bảy mét hay vài chục mét tùy theo vị trí. Tượng A Di Đà đặt ngoài trời nên lựa chọn chất liệu phù hợp là quan trong hơn hết. Tượng A Di Đà bằng đá, xi măng…là phù hợp hơn cả với kích thước tượng lớn. Tượng Phật A Di Đà bằng đá sẽ không bị ảnh hưởng của thời tiết, trường tồn theo thời gian. Tượng A Di Đà bằng xi măng cũng là lựa chọn tốt nhưng sẽ mất thời gian và chi phí trùng tu hằng năm. Ngược lại, tượng A Di Đà bằng đá thì chỉ cần vệ sinh, lau chùi qua là sạch sẽ như mới.

Thỉnh tượng Phật A Di Đà để thờ tại gia

Nhiều Phật tử tâm hướng về Phật thường thỉnh tượng Đức A Di Đà để thờ cúng tại nhà. Kích thước tượng A Di Đà trong khoảng 30 phân đến 2m hay lớn hơn chút ít là phù hợp. Vật liệu đầu tiên phải kể đến là tượng A Di Đà bằng đá, sau đó là đồng, gỗ, nhựa composite…

Tượng Phật A Di Đà đề ô tô

Cũng có nhiều người thỉnh tượng Phật A Di Đà nhỏ để thờ trong xe ô tô, xe hơi. Tượng Phật A Di Đà để trên xe ô tô giúp con người được bảo vệ khỏi hiểm nguy trên đường. Giúp người lái an tâm, giữ vững được tay lái để lái xe một cách an toàn. Khi thờ tượng Đức Phật A Di Đà trên xe ô tô nên chọn tượng Phật A Di Đà nhỏ. Tượng Phật A Di Đà để xe ô tô thường có kích thước tầm 20cm bằng các chất liệu như đá, gỗ, đồng, nhựa…

Lưu ý khi thỉnh tượng Phật A Di Đà

Ngoài những lưu ý về kích thước cũng như chất liệu cho tượng Đức Phật A Di Đà. Người muốn thỉnh tượng về thờ cũng phải chú ý thêm một số điểm sau:

Thứ nhất, việc đặt tượng A Di Đà phải hết sức cẩn thận, cần đặt tượng ở vị trí cao ráo, sạch sẽ, chính diện. Tránh đặt tượng ở những vị trí ẩm thấp, tăm tối, gần nhà vệ sinh, nhà bếp sẽ ảnh hưởng không tốt tới gia đạo.

Thứ hai, bàn thờ tượng Đức Phật A Di Đà phải ở trên hoặc ở trước bàn thờ gia tiên.  Gia chủ cũng có thể đặt bàn thờ riêng để thờ Đức Phật A Di Đà.

Ngoài ra, trên bàn thờ Phật còn phải có lư hương, chân đèn, bình hoa, dĩa quả, ba chén nước. Hằng ngày cần phải thay nước, thắp hương cúng dường và quét dọn bàn thờ luôn sạch sẽ, trang nghiêm.

Có thể đến chùa thỉnh chư vị Tăng hoặc Ni đến làm lễ an vị tượng Phật. Cũng có thể tự làm lễ an vị Phật cho gia đình mình.

Mua tượng Phật A Di Đà ở đâu đẹp nhất?

Trên thị trường hiện nay, tượng A Di Đà ngày càng được nhiều nghệ nhân điêu khắc một cách đa dạng về kích thước, hình dáng, mẫu mã cũng như chất liệu khác nhau như gỗ, đồng, composite, đá, xi măng…Nhưng để lựa chọn một pho tượng Phật A Di Đà đẹp nhất thì phải thỉnh tượng tại đá mỹ nghệ Non Nước – Đà Nẵng. Vậy tại sao nơi đây lại là nơi thỉnh tượng Phật A Di Đà đẹp nhất?

Hình ảnh Đức Phật A Di Đà
Tìm kiếm địa chỉ mua tượng Phật A Di Đà bằng đá đẹp nhất

Trước hết, một pho tượng đẹp là pho tượng được điêu khắc có Hồn cùng với một chất liệu đẹp. Chất liệu đẹp ở đây chính là Đá – là đá tự nhiên, nguyên khối. Pho tượng Phật A Di Đà bằng đá như một món quà mà thiên nhiên, trời đất ban tặng. Một điều phải kể đến đó chính là đá rất chắc chắn, có độ cứng cao và bền. Chính vì thế, pho tượng Phật A Di Đà bằng đá sẽ không bị trầy sướt, bền, đẹp theo thời gian, không chịu sự tác động của thời tiết. Tiện lợi hơn, khi pho tượng đá bị bám bẩn chỉ cẩn lau chùi qua là sạch sẽ như mới. Như vậy, bạn sẽ không tốn thêm chi phí bảo trì tượng hằng năm.

Làng đá Non Nước là làng nghề rất nổi tiếng và lâu đời, là cái nôi của ngành điêu khắc. Đây là nơi hội tụ những nghệ nhân tay nghề cao nhất với kinh nghiệm lâu năm. Chính nhờ bàn tay tài hoa của họ kết hợp cùng sự ưu việt của chất liệu đá mới tạo nên những pho tượng hoàn hảo.

Địa chỉ bán tượng Phật A Di Đà bằng đá uy tín, chất lượng

Đến với làng đá Non Nước, bạn không thể bỏ qua cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô. Đây là cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ quy mô lớn, nổi bậc và được xem là tốt nhất làng nghề. Cơ sở hiện nay đang được rất nhiều quý khách hàng trong và ngoài nước tìm đến thỉnh tượng.

Tại đây, chúng tôi có một đội ngũ nghệ nhân đông đảo, kinh nghiệm lâu năm tâm huyết với nghề. Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô luôn chú trọng đến khách hàng. Sẵn sàng liên hệ tư vấn, hỗ trợ khách hàng 24/7. Chủ động làm theo yêu cầu khách hàng về mẫu mã, kích thước, chất liệu.

Đá mỹ nghệ Thành Đô là cơ sở điêu khắc trực tiếp sản xuất tượng đá. Sản phẩm luôn mang giá gốc tại xưởng, không qua trung gian, môi giơi. Vì vậy đảm giá cả hợp lí, cạnh tranh, thấp nhất thị trường hiện nay.

Tượng Phật A Di Đà đẹp nhất bằng đá Non Nước

Một Pho tượng A Di Đà đẹp là pho tượng có kích thước hài hòa cân đối. Về đường nét đặc biệt phải sắc xảo, tỉ mĩ từng chi tiết. Quan trong nhất, nghệ nhận điêu khắc phải thể hiện được thần thái của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì pho tượng A Di Đà mới có Hồn. Dưới đây là một số mẫu tượng Phật A Di Đà đẹp nhất bằng đá do đá mỹ nghệ Thành Đô chế tác.